• Lorem ipsum

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden (versie 22/12/2019), dewelke van toepassing zijn op elk aanbod uitgaande van Optiek Dobbelaere (hierna “Aanbod”), elke aanvaarding door de Consument van een Aanbod en in het algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen Optiek Dobbelaere en de Consument (hierna “Overeenkomst”).
 2. “Bijzondere voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen de Consument en Optiek Dobbelaere en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.
 3. “Optiek Dobbelaere”: bvba Optiek Dobbelaere, met maatschappelijke zetel 8610 Kortemark, Markt 23 en ondernemingsnummer 0809.278.225
 1. “Diensten”: alle diensten die door Optiek Dobbelaere worden geleverd in het kader van een Overeenkomst.
 1. “Goederen”: alle goederen die door Optiek Dobbelaere worden geleverd in het kader van een Overeenkomst.
 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Optiek Dobbelaere;
 1. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door Optiek Dobbelaere georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Goederen en/of Diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 2. Communicatietechniek: een techniek voor communicatie op afstand dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Optiek Dobbelaere gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, zijnde 14 dagen te rekenen de dag na de levering van een Goed, dan wel 14 dagen te rekenen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst tot het leveren van diensten;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van Goederen en/of Diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Optiek Dobbelaere in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van Optiek Dobbelaere

Zonnebrilboetiek.be
Optiek Dobbelaere BVBA
Markt 23
8610 Kortemarkt
Telefoonnummer: +32 51 56 70 97 (Di - Vr van 9h tot 12h30 en van 14h tot 18h00; Za van 9h tot 12h30 en van 14h tot 17h) 
E-mailadres: [email protected] 
BTW-identificatienummer: BE 0809278225
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Optiek Dobbelaere en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Optiek Dobbelaere en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Optiek Dobbelaere zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Goederen en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Optiek Dobbelaere gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Goederen en/of Diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Optiek Dobbelaere niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De voornaamste kenmerken van de Goederen en de Densten voor zover dit aangepast is aan de gebruikte drager en de Goederen of Diensten
  • De identiteit van Optiek Dobbelaere met inbegrip van haar ondernemingsnummer en handelsnaam, alsook het adres van de maatschappelijke zetel en de voornaamste contactgeggevens
  • de totale prijs inclusief belastingen, of minstens de wijze waarop de totaalprijs moet worden berekend voor zover de totale prijs door de aard van het Goed of de deinst niet redelijkerwijs vooraf kan worden berekend;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, en indien deze bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, alsmede het modelformulier voor herroeping; evenals desgevallend het feit dat de Consument de kosten voor het terugzenden van de Goederen zal moeten dragen ingeval van herroeping en, indien de Goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de Goederen;
  • een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de Goederen
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan Optiek Dobbelaere zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de Overeenkomst in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van Goederen of Diensten.
  • Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten:
   1. de verschillende technische stappen om tot de sluiting van een Overeenkomst te komen;
   2. de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat een order wordt geplaatst

Artikel 5 - De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de Algemene Voorwaarden van de Consument nooit van toepassing. Wijzigingen aan de Overeenkomst dienen steeds schriftelijk gevraagd en bevestigd te worden. Indien een wijziging op vraag van de Consument meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Optiek Dobbelaere in rekening gebracht worden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Optiek Dobbelaere onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Het ontvangstbewijs vermeldt onder meer een samenvatting van de order. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst kosteloos opzeggen.
 3. Indien de Overeenkomst via een Communicatietechniek tot stand komt, treft Optiek Dobbelaere passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Optiek Dobbelaere daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Optiek Dobbelaere zal uiterlijk bij de levering van het Goed en/of voor de levering van Dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen, tenzij Optiek Dobbelaere deze informatie reeds voor de sluiting van de Overeenkomst op een duurzame gegevensdrager heeft verstrekt aan de Consument:
  • het bezoekadres van de vestiging van Optiek Dobbelaere waar de Consument met klachten terecht kan
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Optiek Dobbelaere deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 5. Indien Optiek Dobbelaere zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van Goederen of Diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van Goederen of Diensten

 1. Bij de aankoop van Goederen of Diensten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden herroepen gedurende de Bedenktijd .
 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Goed en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Optiek Dobbelaere retourneren, conform de door Optiek Dobbelaere verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door Optiek Dobbelaere bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Volgende link kan u volgen voor het formulier betreffende herroepingsrecht: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Optiek Dobbelaere dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Optiek Dobbelaere alleen worden uitgesloten indien Optiek Dobbelaere dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Goederen:

 1. die door Optiek Dobbelaere tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Diensten:

 1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Optiek Dobbelaere Goederen of Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Optiek Dobbelaere geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Optiek Dobbelaere dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van Goederen of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit, garantie en klachtenregeling

 1. Optiek Dobbelaere staat er voor in dat de Goederen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De Klant dient de geleverde Goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen de twee maanden na kennisname van het zichtbaar gebrek gemeld worden aan Optiek Dobbelaere en bovendien vervalt de wettelijke garantieperiode twee jaar na levering overeenkomstig de Wet Consumentenkoop. Daarna staat Optiek Dobbelaere enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Consument per aangetekend schrijven, binnen 5 kalenderdagen na kennisname van het verborgen gebrek, met een gedetailleerde beschrijving van het verborgen gebrek, ter kennis wordt gegeven aan Optiek Dobbelaere.
 3. Eventuele zichtbare gebreken in de geleverde Diensten moeten binnen de week na vaststelling worden gemeld aan Optiek Dobbelaere.
 4. Bij Optiek Dobbelaere ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Optiek Dobbelaere binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien er een gebrek aan conformiteit wordt vastgesteld, heeft de Consument de keuze om hetzij het herstel of de vervanging van het goed te vragen, en indien dit niet mogelijk is, een passende prijsvermindering te vragen dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
 6. Een door Optiek Dobbelaere, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Optiek Dobbelaere jegens Optiek Dobbelaere kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst.
 7. Een klacht over een product, dienst of de service van Optiek Dobbelaere kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de Consumentenpagina van de website van BeCommerce. www.BeCommerce.be De klacht wordt dan zowel naar Optiek Dobbelaere als naar BeCommerce gestuurd.
 8. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling http://ec.europa.eu/odr/

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Optiek Dobbelaere zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Indien Optiek Dobbelaere door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Optiek Dobbelaere gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Optiek Dobbelaere op betaling door de Consument voor reeds door Optiek Dobbelaere verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Goederen berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Optiek Dobbelaere, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De Consument kan een Overeenkomst  die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst zal worden verlengd, zal de Overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de Overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

 1. voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze Overeenkomst betreffende bescheiden. 
 2. Bij de verkoop van Goederen aan Consumenten mag in Algemene Voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Optiek Dobbelaere te melden. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Optiek Dobbelaere behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
 4. Bij laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is Optiek Dobbelaere gerechtigd alle leveringen te schorsen en de geleverde Goederen terug te nemen. Bovendien heeft Optiek Dobbelaere in dat geval van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 50,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest overeenkomstig de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 5. Alle geleverde Goederen blijven de volledige eigendom van Optiek Dobbelaere tot de integrale betaling van alle vorderingen van Optiek Dobbelaere, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde Consument of haar verbonden ondernemingen. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de Goederen is ten laste van de Consument. 
 6. Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zowel contractuele als buitencontractuele, t.a.v. Optiek Dobbelaere, verleent de Consument een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, doch slechts tot beloop van een bedrag dat niet meer dan het dubbele bedraagt dan de waarde van de schuldvordering van Optiek Dobbelaere t.a.v. de Consument
 7. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer Consumenten wordt gegeven, zijn zij ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 8. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Optiek Dobbelaere schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Consument, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
 9. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
 10. Het voorleggen door Optiek Dobbelaere van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Consument te bepalen (incl. levering van de Goederen en Diensten) en het bewijs ervan te leveren.


Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Optiek Dobbelaere verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan de Consument informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. Optiek Dobbelaere is gedurende het jaar voor het Schadegeval.
 2. Iedere aanspraak van de Consument tot schadevergoeding lastens Optiek Dobbelaere vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Consument gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
 3. niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Consument wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.
 4. Optiek Dobbelaere verbindt zich de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch Optiek Dobbelaere aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Consument beoogde doel en verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis.
 5. Optiek Dobbelaere is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Behoudens het voorgaande, is Optiek Dobbelaere niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
 6. Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijk fout en behoudens ingeval van lichamelijke schade door toedoen of nalaten van Optiek Dobbelare, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Optiek Dobbelaere voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het aan de Consument gefactureerde bedrag

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen Optiek Dobbelaere en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Vermits de Overeenkomst wordt uitgevoerd op de zetel van Optiek Dobbelaere zijn de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Optiek Dobbelaere exclusief bevoegd.
 2. Geschillen tussen de Consument en Optiek Dobbelaere over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door Optiek Dobbelaere te leveren of geleverde Goederen en Diensten, kunnen, in afwijking van hetgeen in artikel 1 bepaald, zowel door de Consument als Optiek Dobbelaere worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van BeCommerce volgens de aldaar bepaalde voorwaarden (www.becommerce.be).