• Lorem ipsum

 

Verzenden in België: GRATIS vanaf 50 euro
Retour in België: bestellingen vanaf 100,00 euro kunnen gratis geretourneerd worden 

 

Verzenden naar Nederland en Luxemburg: GRATIS vanaf 75 euro
Retour: voor de klant zelfVerzenden in de rest van Europa: 15,00 euro
Retour: voor de klant zelfVerzenden buiten Europa: 25,00 euro
Retour : voor de klant zelf 

1. De overeenkomst

Om een bestelling te plaatsen, dient u minstens 18 jaar oud te zijn.

Door een bestelling te plaatsen, maakt u ons een offerte tot aankoop van het(de) product(en) dat(die) u hebt gekozen, overeenkomstig onze algemene voorwaarden. Uw bestelling is bindend voor 14 dagen.

Tijdens deze periode kunnen wij u op de hoogte brengen dat we akkoord gaan met uw bestelling. Dit vindt doorgaans plaats aan de hand van de uitvoering van de bestelling of door een schriftelijke orderbevestiging; een automatische e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling vormt geen aanvaarding in de hierboven bedoelde zin. Wij houden ons het recht voor om uw offerte te aanvaarden of te weigeren, naar eigen goeddunken.

De voorliggende algemene voorwaarden en de bevestiging van de bestelling vormen de overeenkomst voor het leveren van de producten.

Indien de bestelling uitzonderlijk zou worden behandeld na het verstrijken van de 14 dagen vanaf de datum van uw offerte, dan vormt de levering van de goederen een nieuwe offerte voor het afsluiten van de overeenkomst. U kunt deze offerte uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarden door aanvaarding en gebruik van de geleverde goederen. U kunt uw bestelling ook annuleren bij levering van het bestelde product. Wij betalen u alle bedragen terug die u voor het product hebt betaald. De terugbetaling van deze bedragen vormt onze enige verantwoordelijkheid tegenover u.

2. Prijs

De prijs voor de producten is deze die op uw factuur vermeld staat in euro. De btw is betaalbaar volgens het tarief dat van toepassing is, aangeduid op uw factuur.

De betaling van het bedrag kan worden uitgevoerd met uw creditcard, overschrijving of door middel van E-Banking.

3. Levering

De bestelde producten worden geleverd op het adres dat door u werd vermeld tijdens uw bestelling. Adreswijziging is niet meer mogelijk wanneer het pakket alreeds verzonden is.

Wij stellen alles in het werk om uw bestelling binnen de vooropgestelde termijn te leveren zonder dat deze termijn echter bindend is. We verbinden ons ertoe om uw product(en) hoe dan ook binnen 30 dagen na bevestiging van uw bestelling te leveren.

Indien een bestelling voor levering van meerdere producten werd afgesloten, en het mogelijk en redelijk is dat de koper, in functie van omstandigheden van het afsluiten van de overeenkomst, de artikels onafhankelijk van elkaar kan gebruiken, kunnen wij gedeeltelijke leveringen verrichten. Om technische redenen wordt het certificaat voor de brillen doorgaans afzonderlijk verzonden.

Indien het onmogelijk is een bestelling gedeeltelijk of volledig uit te voeren binnen de vooropgestelde termijn, tengevolge de niet-beschikbaarheid van een product, kunnen wij u of de prijs voor het ontbrekend product terugbetalen of u een gelijkaardig en gelijkwaardig product leveren. In dit laatste geval, kunt uw recht op herroeping uitoefenen overeenkomstig artikel 4.2.

4. Retour

Bent u niet honderd procent tevreden, dan kunt u het product terugsturen naar Optiek Dobbelaere.be, Markt 23, 8610 Kortemark, België.

4.1. Beschadigde producten

Elk product dat bij ontvangst beschadigd blijkt te zijn, kan worden omgewisseld. Het product dient binnen 15 dagen vanaf de datum van ontvangst te worden teruggezonden.

Het product dient te worden teruggezonden in de volledige en intacte oorspronkelijke verpakking.

Indien het product intact en volledig wordt teruggezonden, krijgt u de aankoopprijs terugbetaald.

4.2. Herroepingsrecht (Annulatie)

Overeenkomstig de wet op handelspraktijken en bescherming van de consument van 6 april 2010, kunt u uw aankoop kosteloos en zonder opgave van reden annuleren, binnen een termijn van 14 werkdagen na levering van het product. (*) Het product dient te worden teruggezonden in de volledige en intacte oorspronkelijke verpakking. Onvolledige, beschadigde, gehavende of bevuilde producten worden niet teruggenomen

Wij verbinden ons ertoe om de prijs die u voor het product hebt betaald binnen een termijn van 30 dagen en na aanvaarding van de terugname van het product terug te betalen.

(*) Er bestaat geen recht op herroeping voor brillen waarvan de glazen werden vervaardigd volgens de specificaties van de klant, of waarvan de glazen duidelijk afgestemd zijn op zijn persoonlijke behoefte.

5. Persoonlijke gegevens

De informatie en gegevens die u aanbelangen zijn alleen nodig voor het verwerken van uw bestelling, de facturatie en onze handelsrelaties in het algemeen.

In verband met het beheer van uw persoonlijke gegevens leven wij vanzelfsprekend de wet na van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze kunnen eveneens ter verwerking worden overgebracht naar een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, waar al dan niet een aangepast niveau van bescherming bestaat voor uw persoonlijke gegevens. Wanneer u persoonlijke gegevens opgeeft, aanvaardt u dat deze ter verwerking worden overgebracht een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. Wij brengen echter alleen persoonlijke gegevens ter verwerking over naar een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, en dus geen aangepast niveau van bescherming waarborgt, in die gevallen die voorzien zijn overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. »

6. Aansprakelijkheid

Onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de klant is beperkt tot de bedragen van de facturen betaald voor het product waarbij het incident dat de schade heeft veroorzaakt rechtstreeks verband met elkaar houden.

Behalve in gevallen van fraude of opzettelijk wangedrag, is onze aansprakelijkheid voor de gevolgschade, de morele schade, de gederfde winst, de schade aan het milieu, en de schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitdrukkelijk uitgesloten.

Tenzij anders vermeld, moet elke vordering tot schadevergoeding schriftelijk worden aangemeld bij ons binnen de zeven dagen of vanaf het moment dat de klant de schade heeft gezien, op straffe van uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding.

De beperkingen van de aansprakelijkheid zijn de toepassing, niettegenstaande de wettelijke basis, van contractuele evenals extracontractuele, waarop de aansprakelijkheid gebaseerd is.

7. Slotbepalingen

7.1

Het Belgisch recht is van toepassing, op uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken ("Verdrag van Wenen").

7.2

Elke partij geeft exclusieve bevoegdheid aan de Belgischerechtbanken en gerechtshoven.

7.3

Binnen het kader van de relatie met eindgebruikers binnen de Europese Unie, kan eveneens het recht van de plaats van domicilie van de eindgebruiker toepasbaar zijn, in zoverre het uitdrukkelijk bepalingen in verband met consumentenrecht betreft.

7.4

Indien alle of een deel van de bepalingen van de overeenkomst met de koper, de huidige algemene commerciële voorwaarden inbegrepen, nietig zouden zijn of worden, dan blijven de andere bepalingen onveranderd, tenzij de schrapping van bepaalde clausules één van de contractuele partijen dusdanig benadeelt, dat de voortzetting van de overeenkomst haar niet kan worden opgelegd.